Garanciális és csere feltételek

A munkaruhagyar.hu webáruház termékeire 6 hónap szavatosságot vállal.

Fontos, hogy garancia csak a rendeltetésszerű használat során, a gyártásból vagy anyag hibából adódó meghibásodásokra vonatkozik. A jogos reklamációkat 6 hónapon belül díjmentesen megjavítjuk vagy a hibás terméket kicseréljük.

Garanciális probléma esetén a következő a teendő:

 • A problémás terméket a számla másolatával együtt a munkaruhagyar.hu webáruház címére kell visszajuttatnod. (7622 Pécs,Légszeszgyár u. 22.) Ezt megteheted postai úton, de személyesen is beadhatod hozzánk.
 • A garanciális cserére küldött árukat csak TISZTA (kimosott, megtisztított stb.) állapotban tudjuk átvenni!
 • A termék beérkezése után, a gyártó cégekkel együttműködve, elbírálásra kerül a reklamáció.
 • Szándékosan megrongált, nem rendeltetés szerűén használt terméket nem áll módunkban cserélni!
 •  Ha a reklamáció jóváhagyásra kerül és a termék nem javítható, 3 lehetőség közül lehet választani:

o   A termék cseréje.

o   Az összeg levásárlása.

o   Az összeg visszafizetése.

 

A választási lehetőségek teljesítéséről minden esetben telefonon vagy emailben egyeztetjük veled.

 • Ha a reklamáció nem kerül jóváhagyásra a terméket egy jegyzőkönyv és egy gyártói állásfoglalás kíséretében visszajuttatjuk hozzád.

 

49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet
a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről

A Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegéről szóló 1977. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. törvényerejű rendelet 22. §-ában foglalt felhatalmazás alapján – az igazságügy miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

 1. § A fogyasztói szerződés (a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, a továbbiakban: Ptk. 685. §-ának e) pontja) hibás teljesítése miatt, vagy jogszabályon alapuló jótállás keretében érvényesített kifogás intézése során e rendelet szabályai szerint kell eljárni, azoktól a fogyasztó hátrányára eltérni nem lehet.
 2. § Ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói szerződés tárgyát képező szolgáltatást nyújtó forgalmazóval (a továbbiakban: forgalmazó) szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.
 3. § (1) A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:
  a) a fogyasztó nevét, címét,
  b) a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,
  c) a vásárlás időpontját,
  d) a hiba bejelentésének időpontját,
  e) a hiba leírását,
  f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
  g) a kifogás rendezésének módját.
  (2) Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni.
  (3) A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni.
  (4) Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.
 4. § (1) A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdése értelmében – az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
  (2) A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
 5. § Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.
 6. § (1) Ha a hiba ténye, jellege, illetve a vásárlást követő hat hónapon túl érvényesített szavatossági igény esetén a hiba keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem szükséges, a fogyasztó a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségtől (a továbbiakban: Főfelügyelőség) szakvéleményt kérhet. Erről a lehetőségről a forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni.
  (2) Ha a fogyasztó az (1) bekezdés alapján kíván eljárni, a forgalmazó a szakvéleményezés lehetővé tétele érdekében fokozott együttműködésre köteles. Ennek keretében köteles a fogyasztó részére (a hiba jellegére és keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli nyilatkozatot adni.
  (3) A Főfelügyelőség köteles a szakvéleményt az áru és a vizsgálati díj beérkezésétől számított tizenöt munkanapon belül elkészíteni, és azt a feleknek megküldeni. Indokolt esetben a határidő tíz munkanappal meghosszabbítható.
  (4) Ha a szakvéleményhez szükséges vizsgálat az áru roncsolása nélkül nem végezhető el, a vizsgálat elvégzéséhez a Főfelügyelőség a felek előzetes hozzájárulását köteles kérni.
  (5) A vizsgálat díjtételeit a Főfelügyelőség közleményben teszi közzé.
  (6) Ez e §-ban szabályozott eljárás nem érinti a feleknek azt a jogát, hogy a fogyasztói szerződésből eredő igényeiket bírósági eljárás keretében érvényesítsék.
 7. § (1) Ez a rendelet 2003. szeptember 1-jén lép hatályba.
  (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a vásárlók minőségi kifogásainak intézéséről szóló 4/1978. (III. 1.) BkM rendelet, valamint az azt módosító 4/1993. (III. 26.) IKM rendelet, 47/1995. (X. 6.) IKM rendelet, 37/1996. (VI. 28.) IKM rendelet és 54/1999. (X. 6.) GM rendelet.
  (3) E rendelet 6. §-a 2004. június 30-án hatályát veszti.